Get inspired.

Filter by:
Order by:
Service Design in business

Self-service อีกหนึ่งกลยุทธ์ในการออกแบบบริการ

Tanatta Koshihadej

Service Design in business

ออกแบบโจทย์ใหม่ให้กับพื้นที่ เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

Tanatta Koshihadej

Brand and Experience

คลายข้อสงสัย หากอยากเริ่มออกแบบบริการ

Tanatta Koshihadej

Brand and Experience

“Shoppertainment” อีกขั้นของการสร้างประสบการณ์ผ่านโลก E-Commerce

Warangkana Limsupanark

Service Design in business

จะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรจะเป็น New Normal ต่อจากนี้

Tanatta Koshihadej

Brand and Experience

“Customer Centric” ไม่ใช่ “ลูกค้าคือพระเจ้า”

Tanatta Koshihadej

Service Design in business

Designer ในบทบาทต่างๆควรจะปรับตัวเองอย่างไรในยุคต่อไป

Tanatta Koshihadej

Service Design in business

Servitization เปลี่ยนธุรกิจขายสินค้าให้เป็นธุรกิจบริการ

Tanatta Koshihadej

Service Design in business

Subscription โมเดลเก่าที่อาจกลับมาบูมช่วง post-covid19

Tanatta Koshihadej

1 2 3 4

Learn more about our services.

SERVICE MENU