03

insightful

DESIGN BRIEF

design the right brief with user-at-heart

FOR WHO

หลายครั้งที่ธุรกิจต้องการออกแบบใหม่ ไม่ว่าอาคาร พื้นที่ เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน แต่ยังไม่มีบรีฟที่ชัดเจนให้นักออกแบบ หรือกำลังหาโปรแกรมใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมี การสร้างบรีฟที่ดีเป็นการกำหนดโจทย์ในการออกแบบ Touchpoint ต่าง ๆ ที่ชัดเจนและไม่ผิดจากความต้องการทั้งของเจ้าของธุรกิจและผู้ใช้บริการ

WHAT WE DO

Design Requirements :
สร้างโจทย์ในการออกแบบที่เกิดจากการเข้าใจผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง

Shared Goal :
ผสานความเข้าใจระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เห็นภาพเดียวกันอย่างชัดเจน โดยมีจุดร่วมคือประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้บริการ

Learn more about our methods.

HOW WE WORK