02

standard

SERVICE GUIDELINES

set service standard and connect working team through customer’s experience

FOR WHO

สำหรับธุรกิจที่ต้องการสร้างมาตรฐานงานบริการที่เป็นแบบแผน และคำนึงถึงประสบการณ์ของผู้ใช้บริการมากขึ้น โดยเน้นให้ทีมทำงานสามารถสร้างสรรค์ต่อยอดแนวทางการให้บริการได้ด้วยความเข้าใจ

WHAT WE DO

Service Standard :
เชื่อมต่อทุกทีมทำงานด้วย Customer Experience เดียวกัน เพื่อการทำงานอย่างเห็นเป้าหมายเดียวกัน คือการให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากเรา

Flexible Guidelines :
เปิดโอกาสให้ผู้ทำงานได้สร้างสรรค์ ต่อยอดแนวทางการให้บริการด้วยความเข้าใจที่มา โดยยังคงไว้ซึ่งหัวใจของการบริการ ( Service Core Idea )

Learn more about our methods.

HOW WE WORK