07

inspiring

SERVICE DESIGN KNOWLEDGE SHARING

get inspired and learn more about service design

FOR WHO

สำหรับองค์กรที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับ Service Design และสร้าง Service Design Mindset ให้กับคนในองค์กร ให้เห็นคุณค่าของการออกแบบประสบการณ์ที่มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง

WHAT WE DO

Workshop :
แชร์องค์ความรู้ด้าน Service Design จากประสบการณ์การทำงานจริง

วางแผนและออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณ

จุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจ และ Service Design Mindset ให้เห็นความสำคัญของ Customer Experience มากขึ้น

Learn more about our methods.

HOW WE WORK